Price

คำนวณค่าบริการต่อเดือนของคุณ

1Y PMS

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก ที่มีจำนวนห้องพักไม่มาก และขายห้องพักด้วยตนเอง

1,407

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม


Property Management System
เพิ่มเติม

2Y PMS

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก ที่มีจำนวนห้องพักไม่มาก และขายห้องพักด้วยตนเอง

1,266

1,407

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม

2Y PMS+CM

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีการขายออนไลน์พร้อมกันหลายช่องทาง

2,878

3,386

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม Chanel Manager (CM)
เพิ่มเติม

3Y PMS+CM

สำหรับผู้ให้บริการที่พัก หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีการขายออนไลน์พร้อมกันหลายช่องทาง

2,708

3,386

บาท / เดือน

*หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

*สิ้นสุด

Property Management System
เพิ่มเติม Chanel Manager (CM)
เพิ่มเติม
Free iPad Wifi Gen9 1 pc*
*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด